барилгын ажилд төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл ашиглах