үл хөдлөх хөрөнгийн үйлдвэр тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлэх үйл явцыг цементийн ко